Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБ ПЛАТФОРМАТА

с домейн https://dkarsenal.com/

Влизат в сила от 16.02.2024г.

Всяко лице, наричано за краткост „Потребител“, получило достъп до уеб платформата с домейн https://dkarsenal.com/, наричана по-нататък „платформата“, и до информацията и услугите в нея, наричани за краткост „Съдържание“, което предлага ДОМ НА КУЛТУРАТА „АРСЕНАЛ“ собственост на „АРСЕНАЛ“ АД, наричан по-долу „Доставчик“, се съгласява и приема настоящите Общи условия за ползване.

Потребителят, използващ тази платформа, се задължава да спазва тези Общи условия, както и всички разпоредби на Българското и Европейското законодателство. При несъгласие с общите условия, Потребителят е длъжен да преустанови незабавно ползването на платформата. Доставчикът не носи отговорност, ако потребителят не се е запознал с настоящите условия.

I. ПРЕДМЕТ И ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБ ПЛАТФОРМАТА

1.1. Потребителят има право да използва тази платформа, както информацията и материалите, съдържащи се в нея, само за позволени от закона цели, без да накърнява правата и да ограничава достъпа до тази платформа на трети лица.

1.2. Ползването на платформата е по инициатива и желание на Потребителя, при спазване на ЗАКОН ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА (ЗАПСП) в полза на титуляря на авторското право – „АРСЕНАЛ“ АД .

1.3. Потребителят има право да разглежда, съхранява, копира и отпечатва материалите от тази платформа единствено за лична употреба с цел да се информира за  услугите, предлагани от Доставчика, и/или да иска оферти относно услугите в уеб платформата.

1.4. На потребителя е забранено следното:

1.4.1. Да променя, копира, възпроизвежда (цялостно или частично), публикува, изпраща (по какъвто и да е начин), заема, продава, създава вторични материали на базата на съдържанието в сайта, да използва с търговска цел или да разпространява по какъвто и да е друг начин никакъв елемент от съдържанието на тази платформа, без предварително писмено разрешение от Доставчикът. Без такова разрешение не се разрешава никакво използване на съдържанието в друг сайт или електронна среда с каквато и да е цел.

1.4.2. Да използва неправомерно платформата или съдържанието в нея (в това число, изпращане или предаване на материали със заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, обидно, нарушаващо конкуренцията, оклеветяващо, неприлично, порнографско или друг вид незаконно съдържание или каквито и да са материали, които представляват или подбуждат поведение, което може да бъде квалифицирано като престъпление, да доведе до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин да наруши законите на Република България и Европейския съюз).

1.4.3. Изрично не се разрешава използването на какъвто и да е софтуер или устройства с цел достъп и масово копиране/сваляне на съдържанието в платформата.

1.4.4. Да използва платформата, за да получи неоторизиран достъп до други компютърни системи или мрежи.

1.5. Доставчикът си запазва правото да осъвременява (добавя, променя, премества и изтрива) съдържанието или части от него (вкл. цени, публикации, данни, услуги или друга информация, показана на или свързана с настоящата платформа), да коригира евентуални допуснати грешки, неточности и пропуски по всяко време без предизвестие.

II. ОТГОВОРНОСТИ

2. Отговорности при използване на платформата

2.1. Съдържанието на платформата се предоставя в пълният ѝ вид. Доставчикът е предприел всички необходими мерки да гарантира достоверността, истинността и пълнотата на информацията тук, както и отсъствието на подвеждащи данни. Въпреки това Доставчикът не гарантира точността и пълнотата на съдържанието в платформата.

2.2. Използването на платформата, както и действията, които потребителят предприема вследствие на това, са отговорност изцяло на потребителя.

2.3. При никакви обстоятелства Доставчикът, за всички споменати и участващи в тази платформа, не носи отговорност за каквито и да са щети (преки, косвени, наказателни, специални, случайни, предизвикани, последващи вреди, щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или прекъсване на дейността или други), причинени по какъвто и да е друг начин, свързани или произтекли от използването, невъзможността да бъде използвана или липсата на достъп до платформата или на материал, публикуван в нея, както и боравенето с нея(технически проблеми, независимо от положените от Доставчика усилия) или на други сайтове, към които платформа препраща, както и на други материали, информация, продукти или услуги, които се съдържат в някои от тези сайтове, независимо от основанието и липсата на предупреждение за евентуалното възникване на вреди и дори и когато Доставчикът е бил уведомен за вероятността от настъпване на подобни щети.

2.4. В случаите извън посочените тук, отговорността на Доставчикът се ограничава до допустимите действия разрешени от законите на Република България и Европейския съюз.

2.5. Ползването на тази платформа ще допринесе на Потребителя бързо и удобно да достигне до желаната информация свързана с дейността на ДОМ НА КУЛТУРАТА „АРСЕНАЛ“.

III.ВЪНШНИ ЛИНКОВЕ И ПРЕПРАТКИ

3. Линкове и препратки към други сайтове

3.1. Тази платформа използва външен ресурс за закупуване на онлайн билети, източници или рекламодатели, които са собственост на трети страни. Доставчикът не наблюдава тези препратки в платформата, тъй като те са предоставени само за улеснение на потребителите.

3.2. Използвайки външните линкове(препратки), Потребителят е наясно, че напуска тази платформа и осъществява действия в други сайтове. Доставчикът не носи отговорност за достъпа към тези външни сайтове, както и за тяхното съдържание, пълнота, актуалност, достоверност и полезност на информацията, рекламите, продуктите или други материали, станали достъпни на или чрез тях. Доставчикът не носи отговорност за политиката относно защитата на личните данни или сигурността на тези сайтове. Ползването им е отговорност единствено на Потребителя. Потребителите следва да предявяват претенциите си към администратора или собственика на съответния външен сайт.

3.3. Препратки  към други страници отвеждащи в други платформи са допустими и са извършени в подходящ контекст и съгласно договорните взаимоотношения между собствениците на използваните външни ресурси. Всяко действие с външни ресурси е предварително уточнено и узаконено с договорни взаимоотношения.

IV.ЗАЩИТА НА ЛИНЧНИТЕ ДАННИ И АВТОРСКО ПРАВО ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА

4. Авторско право

4.1. Дизайнът, структурата и съдържанието на тази платформа са собственост на Доставчика. Доставчикът,  притежава изключителното право за ползването им. Всяко неоторизирано ползване на съдържанието е нарушение на авторски права или други законови разпоредби.

4.2. Потребителите нямат право да копират, публикуват, продават, променят или лицензират части или цялото Съдържание на тази уеб платформа, както и да ги използват с каквато и да е публична или търговска цел, освен като информация за популяризиране на услугите на Доставчикът, след предварително уточняване обема на информация, която ще бъде използвана.

4.3. Тази уеб платформа може да съдържа материали, названия или търговски марки, които са собственост на други компании, организации и сдружения, защитени от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) само с предварително уточнени параметри при които ще бъдат използвани данните.

4.4. Изрично не се разрешава използването на Съдържание от платформата в трети сайтове и платформи, освен по начин, който не противоречи на настоящите условия за ползване или без предварително уточняване от страна на Доставчикът да бъде разпространявана информация.

4.5. Достъпът до платформата, както и до всяка част от съдържанието ѝ не дава по никакъв начин право за ползване на интелектуалната собственост без предварителното разрешение от страна на Доставчика на съдържание.

5. Поверителност

5.1. Доставчикът е регистриран администратор на лични данни и гарантира неприкосновеността на всички лични данни, включително, името на потребителя и/или имейл адрес. Те ще бъдат използвани единствено за целите, за които те са били събрани или получени, и няма да бъдат предоставяни на трети страни.

5.2. Лични или идентификационни данни няма да бъдат използвани с друга цел без изрично писмено съгласие от страна на Потребителя, освен в случаите, предвидени от закона. Доставчикът няма да ползва получената информация за изпращане на нежелани съобщения (спам).

5.3. Доставчикът не носи отговорност за личната идентифицираща информация, която Потребителят разкрива пред други сайтове чрез ползване на линковете към тях, намиращи се на сайта.

5.4. Информацията, предоставяна от Потребителя при посещението на този сайт, се използва при запитване за наемане на зали, за подобряване на сайта, за връзка с потребителите в случай, че са използвали опцията за известяване при нови събития, за маркетингови и информационни цели, за приемане на заявки и изпращане на услуги до потребителите и др. По време на посещението на сайта, Доставчикът получава информация за броя на посетителите, IP адреса на Потребителя, датата и часа на посещението, източника на заявката и други данни, които може да ползва за целите на своята вътрешна статистика и системно администриране.

5.5. Доставчикът има право да променя Политиката за поверителност, която е неразделна част от Общите условията за ползване на платформата по всяко време. Задължение на потребителя е да се запознава със Съдържанието и настъпилите промени в него.

5.6. Политика за бисквитки

Тази уеб платформа на Доставчика, използва бисквитки/cookies, което се прави с цел повишаване ефективността на електронната платформа на https://dkarsenal.com/. Съхранението и обработката на бисквитките се извършва в съответствие с разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни и Политиката за поверителност на Доставчика, която е публикувана в уеб платформата, където всеки Потребител може да се запознае с условията за ползване на бисквитки/cookies. (Политика за поверителност)

V. СРОК И ИЗМЕНЕНИЯ НА ОБЩИТЕ УСЛОНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА

Настоящите Общи условия влизат сила от дата изписана в началото на съдържанието.

При извършване на промени в настоящите Общи условия, Доставчикът довежда до знанието на Потребителя извършените промени чрез публикуването им в сайта си и/или чрез изпращане на съобщение в регистрираната ел.поща за изменението на Общите условия, съдържащо текста на измененията или електронна препратка към уеб платформата, на която изменените Общи условия са публикувани. Доставчикът предоставя на Потребителя срок от 7 дни да се запознае с промените в Общите условия.

Ако в рамките на срока от 7 дни Потребителят, не заяви, че отхвърля промените, се счита, че е обвързан от тях. Нерегистриран потребител изразява несъгласието си с промяната на настоящите Общи условия като преустановят ползването на Услугите.

Ако Потребителят заяви, че отхвърля промените, се счита че акаунта му се прекратява в срок от 1 (един) месец от получаване на изявлението за отхвърляне. 

Настоящите общи условия са приети от Ръководството на ДОМ НА КУЛТУРАТА „АРСЕНАЛ“ и влизат в сила от датата публикувана в началото.